2 thoughts on “Word 2016 bài 3: Cách xoay ngang trang word, copy bảng từ excel vào word

  1. lần sau làm clip, anh nên xem xét kỹ lưỡng và test trước. tránh mất thời gian mấy chỗ quên này nọ rồi nhầm này nọ.
    ý kiến riêng. cảm ơn đóng góp video của anh !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *