5 thoughts on “[Vietsub] Cổ Long quần hiệp truyện – Lam Chi Điệu | 古龙群侠传 – 岚之调

 1. Pēng shén qīng xuè rè yī wǎn gēng
  xīng yǔ kǔ rù xiágǔ
  dāoguāngjiànyǐng lǐ pǐn jǐ fēn
  rénshì fúchén
  dào mò jí mò tíng mò zhuǎnshēn
  xiálùxiāngféng mò lùn guīchéng
  mò wèn yǒu shéi zài děng
  yún pò yuè bái jiàn chū nà yīshùn
  zhì jǐng cè qīng wěn
  shèng fù yī chù jí fēn
  shēngsǐ zhǐ zài fāngcùn
  fēng xī huā wúshēng
  huā yuè wúshēng yǐn rén hèn
  dài wǒ sī kāi bàn lǐ zhè chénhūn de qiánkūn
  sān chǐ qīng guāng lúnzhuǎn xǐ yānchén
  hē zuì liè de jiǔ liàn zuìměi de rén
  kàn hǎi kuò yún gāo bōlán shēng
  rén shuō jiānghú làng yǒng zuìduō wúwèi de rén
  lái sān qián rè jiǔ mǎi wǒ de xīnhún
  jiào shānchuān diāndǎo jiào dì liè tiān bēng
  zhè tiāndì wǒ lái chēng
  kuài píngshēng
  dāo zhǎn fēng zhǎn yǔ zhǎn kūn péng
  fúyáo yì suí wǒ shēn
  yīnmóu guǐjì lǐ shuǎ yīzhèn
  yě zì zònghéng
  lù shāng jǐ shāng bǐ bù shāng rén
  cónglái qíngyì nán quán nán fēn
  xīn shàng zǒng yǒu bāhén
  yún pò yuè bái jiàn chū nà yīshùn
  zhì jǐng cè qīng wěn
  shèng fù yī chù jí fēn
  shēngsǐ zhǐ zài fāngcùn
  fēng xī huā wúshēng
  huā yuè wúshēng yǐn rén hèn
  dài wǒ sī kāi bàn lǐ zhè chénhūn de qiánkūn
  sān chǐ qīng guāng lúnzhuǎn xǐ yānchén
  hē zuì liè de jiǔ liàn zuìměi de rén
  kàn hǎi kuò yún gāo bōlán shēng
  rén shuō jiānghú làng yǒng zuìduō wúwèi de rén
  lái sān qián rè jiǔ mǎi wǒ de xīnhún
  jiào shānchuān diāndǎo jiào dì liè tiān bēng
  zhè tiāndì wǒ lái chēng
  dài wǒ sī kāi bàn lǐ zhè chénhūn de qiánkūn
  sān chǐ qīng guāng lún zhuǎn xǐ yānchén
  hē zuì liè de jiǔ liàn zuìměi de rén
  kàn hǎi kuò yún gāo bōlán shēng
  rén shuō jiānghú làng yǒng zuìduō wúwèi de rén
  lái sān qián rè jiǔ mǎi wǒ de xīnhún
  jiào shānchuān diāndǎo jiào dì liè tiān bēng
  zhè tiāndì wǒ lái chēng
  kuài píngshēng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *