24 thoughts on “Uốn Cúp Ngọn & Bấm Chân

  1. Thấy làm cũg đẹp nhưng giá hơi cao gần nhà mìk có salon uốn cúp kiểu như vậy râdt đẹp còn bóng nx giá có 150-220 à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *