8 thoughts on “Truyện MA Nguyễn Ngọc Ngạn 2017- HẦM CHÔN 3 NGƯỜI ĐÀN BÀ

  1. Tại sao không nói tựa đề truyện này của tác giả "…..". Và giọng đọc của NNN và Ái Vân. Thế thôi. Đơn giản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *