6 thoughts on “Truyện Ma Có Thật Ở Khoa Sản Bệnh Viện Quận 5 Chuyện Thật Mới Nhất 2017

  1. Quá tào lao! Hưng Yên phía bắc mà có lính mỹ đi tuần… trước 75, có lính mỹ đi càn ra bắc , quá dễ sợ! có tào lao thì cũng phải có lý một tý,đừng như cs VN cái gì cũng láo lường,gạt dân đen…du kích bắn chết một thằng mỹ,tây đen….chuyện thứ hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *