7 thoughts on “Tạo trang bìa – đường khung viền trang bìa đẹp cho báo cáo

  1. Làm sao để có thể đóng khung tất cả vd: 30trang
    Và làm sao để viết đc thêm mấy dòng ở cuối nhưng ở ngoài khung thế ad
    Vd như thêm số trang ấy
    Thank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *