2 thoughts on “Sơn Tùng M TP nên làm đại sứ du lịch đi vì… cứ quay MV ở đâu là nơi đó nổi đình nổi đám!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *