28 thoughts on “Siêu Nhân Khủng Long Sấm Sét (Power Rangers) Tập 37

  1. Căn bản hồi bé xem của mỹ đầu tiền nên thấy hay 🙂
    Nhớ hồi bé mua đc tập 7 vs tập 8 cho cả xóm mượn 🙂

  2. Bản này hay hơn nhật nhưng siêu nhân trắng này gà mở , tuổi lol với Nakadai Mokoto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *