2 thoughts on “Phong Thần Diễn Nghĩa – 1 – Trụ Vương Tế Miễu Bà Nữ Oa

  1. Sách bây giờ viết thiếu rồi,bài thơ của vua Trụ mà viết thiếu một câu đọc nghe trớt quớt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *