27 thoughts on “Phim Huyền Thoại Đôi Cánh tập 44

  1. Trong phim này gôp lai nhưng nhân vât trong thu linh the bai va huyên thoai đôi cánh nêu là phim huyên thoai đôi cánh thi không có kero và phim huyên thoai đôi cánh thi không có phăc bào và phây …. cua sáng tác cua CLAMP

  2. Ủa mà thắc mắc 1 điều là thu thập hết 9 lông vũ rồi còn 1 lông vũ thằng soseshi gì đó ở thế giới uto đang giữ lông vũ thứ 5 rồi mà nhưng thế giới mà kero đang sống sao lại có lông vũ thứ 11. Hack não vãi

  3. Phim dua tren phim thu linh the bai 😀😀😁😁😄😃🤣🤣😂😂😅😅😉😉😊🙂☺😚😙😗🥰😘😍😎😋🤗🤩🤔🤨😐😑😶🙄😏😣😣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *