12 thoughts on “Núi Chứa Chan Gia Lào – Cổ Thạch Thầy Thím 2017

  1. Đi lên tới nơi 2 chân bước rụng rời. Còn đi trở xuống ngan quá ,muốn ngồi hoài trên đó luôn

  2. Trời tối như vậy mà dám vào 4 ngôi mộ của Thầy Thím quay phim một mình, không sợ ma sao trời 😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *