23 thoughts on “những loại vảy gà xấu vảy gà tốt phần 1

  1. ga e co vay hàm long dưới cua .co thêm một vay nho .dưới ham long .ma chinh giữa gọi la vay j .co sai được kg .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *