5 thoughts on “Những Chuyện Ơ'n Lạnh Bên Trong "Nhà Vĩnh Biệt" Bệnh Viện Chợ Rẫy

  1. Tội và thuơng cho các anh làm ở nhà xác , cầu xin ơn trên gia hộ cho các anh thật nhiều sức khỏe , 1 cái nghề do trời ban chứ ít có ai làm được lắm đáng khâm phục và trân trọng biết ơn , cầu xin cho những vong linh đã mất được mau siêu thoát

  2. Tôi mà vào chỗ này ngủ một ngày là thấy ma liền ngủ trong bệnh viện thôi mà còn gặp ma nửa mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *