23 thoughts on “Nguyễn Ngọc Ngạn Truyện Ma | Căn Nhà Số 24 (Audio Book 80)

  1. IQ mấy nhân vật toàn âm không. Đã thấy có ma vòn cố không tin,biết có ma thấy con chó cứ sủa vô kho thì phải biết. Cứ "tại sao con chó cứ sủa" nghe ní ngu thế nào ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *