27 thoughts on “Nguy cơ từ bệnh suy giãn tỉnh mạch😴cách phòng va điều trị bệnh👍☺

  1. bệnh suy giãn tĩnh mạnh nguy hiểm quá.bạn hướng dẫn tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng chống rất bổ ích

  2. Bệnh suy giãn tĩnh mạch nguy hiểm thật,cám ơn bạn chia sẻ cách phòng và điều trị bệnh này nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *