7 thoughts on “Mồi câu cá trắm – Mồi câu cá chép

  1. Bọn này chắc thành tinh hết rồi ló chờ bao giờ ta rút lưỡi câu đi ló mới bảo nhau ăn đấy khôn thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *