26 thoughts on “Miền Cổ Tích – Chuyện Sọ dừa

  1. Có ai pt chuyện cổ tích mà vck già nghèo cho ông tiên ăn rồi tối lại thần chết đến lây mạng ông bà già nghèo rồi ông tiên thây thế kêu lấy mạng con trâu thay mạng ông bà già nghèo k . Chuyên đó tên ji v m.n

  2. Sọ dừa kì vậy ta 😅😅😅😅😅😅😑😑😑😑😫😫😫😫😫😫😫😅😅😅😋😋😋😋😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *