25 thoughts on “Khi Main có khả năng ngưng lại thời gian và màn trả thù ngọt ngào

  1. Má, thằng này biến thá vãi cã c*c chó. Tao có ở đó tạo lấy búa lấy dao chặt nó ra từng mảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *