2 thoughts on “Hướng dẫn thực hành bài tập 3 Word (Phần Column – DropCap)

  1. em chia nó thành 3 cột cơ mà là đoạn văn ngắn nó đi hết cột 1 mới sang cột 2 phải sauwr sao đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *