7 thoughts on “Hai bộ tranh Cửu Huyền Thất Tổ được vẽ tay 100%

  1. ngoài bắc mình toàn làm bằng đồng . ccau đối cuốn thư đại tự. nhưng câu đối là (kính cửu huyền…bất tận–Trọng thất tổ…tương đồng)
    còn bài vị cửu huyeefnb thất tổ nũa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *