3 thoughts on “Đòi Lại Công Bằng Cho Em Đỗ Văn Tài Bị Giết Hại Tại Khu Du Lịch Khai Long

  1. Tìm ra nghi phạm rồi.chính là ng chú xác hại chỉ vì giành khách bán trái cây hoa quả ng chú quả là súc sinh . Đưa cháu chỉ buôn bán đi du lịch có 1 ngày mà ng chú nỡ lòng xác hại . Được biết thằng này chỉ mới 18t và rất hiền chiệu khó làm ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *