38 thoughts on “Đêm Trằn Trọc Khó Ngủ Nghe Phật Dạy” Thoát Khổ Tâm Bình Yên” Ngủ Cực Ngon _ # Mới Nhất

  1. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật,con nguyện mười phương chư phật gia ho cho tất cả chúng sanh trong mười phương kẻ âm được siêu người dương thanh thới pháp giới chúng sanh đồng thành phật đạo

  2. Nam mô a di đà phật con nguyện cầu đức phật hiển linh phù hộ cho gia đình con được mạnh khỏe không bệnh tật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô hội thượng phật bồ tát nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *