3 thoughts on “Đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2007, 2010, 2013

  1. Nếu có thể thì bạn nên thuyết minh trong quá trình làm chứ ngồi đọc không hay lắm, tốn nhiều thời gian quá. Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã bỏ sức ra làm video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *