2 thoughts on “Chương trình hiển thị giờ phút giây_phần 4

  1. Bài giảng của thầy rất hay và hữu ích.
    Thầy có thể xem thử cách này để hiển thị con trỏ chuột để dễ dàng ơn. Em cảm ơn. https://www.youtube.com/watch?v=HUDzVRo6gP8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *