Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước: Tầm nhìn đến năm 2030

Mạng lưới tin tức Công Nghệ

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước: Tầm nhìn đến năm 2030Hội thảo “Định hướng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030” giúp KBNN tiếp tục xác định mục tiêu cụ thể trong chiến lược xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tổ chức bộ máy thống nhất, hướng tới mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 2 cấp để thực hiện tốt các chức năng cơ bản của KBNN (quản lý quỹ Ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý Ngân quỹ nhà nước (NQNN) và huy động vốn cho NSNN; Tổng Kế toán nhà nước (KTNN). Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, đáp ứng yêu cầu của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ. Đến năm 2030, toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trong môi trường số hóa và trên nền tảng các ứng dụng CNTT hiện đại, có sự kết nối, liên thông với các Bộ, ngành, địa phương để hướng tới hình thành “kho bạc số”.

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://arabsn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *