1 thought on “Cán bô và công an xã nam điền nghĩa hưng nam dinh không bảo vê dân nghèo còn đứng bảo vê kẻ cướp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *