10 thoughts on “Cách làm chuồng dê và lấy phân dê bán

  1. Nên vs nền xi khô tháng cho nước tiểu của chúng chảy ra một hố ko mất vệ sinh ôi nhiễm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *