32 thoughts on “CÁCH LÀM BÚN ĐÁNH CÁ TRA ĐƠN GIẢN

  1. Anh cho em ? Em vừa mới làm sông nếu ủa 3 ngày thì nó là 76 tiếng thế em làm sông tín chủ nhật nhưng thời gian tới bữa chủ nhật thì em ủa mới được có 49 tiếng thế mình lấy câu được chưa anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *