23 thoughts on “Cách gấp máy bay giấy Boomerang, cách gấp máy bay boomerang dễ nhất

  1. hầu hết channel này toàn làm đi làm lại mấy video gấp máy bay kiểu này,không tin tôi ư.Bạn hãy thử mở tất cả những video cách gấp máy bay boomerang ở channel này xem,chỉ có duy nhất 2 video gấp máy bay boomerang khác thôi,đây: https://www.youtube.com/watch?v=WC0XraTzSqA , https://www.youtube.com/watch?v=J1p8mjKOuAA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *