6 thoughts on “Cách cài đặt mật khẩu password cho máy tính

  1. tại sao mình cũng làm như vậy nhưng cuối cùng nó hiện ra là:windows cannot change the password.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *